POKOP Sarajevo

POKOP je javno komunalno preduzeće za sahrane i upravljanje grobljima nastalo 1974 godine.

Formirano je spajanjem preduzeća POKOP Sarajevo, koje je formirano 1946. godine, te „Uprave gradskih grobalja“, koje je formirano 1964. godine.

Skraćeni naziv KJKP POKOP Sarajevo, registrirano je kao pravno lice koje samostalno obavlja djelatnosti od posebnog društvenog interesa.

Preduzeće je privredno društvo sa kapitalom u državnom vlasništvu od 100 posto, a osnivač je Kanton Sarajevo.

-

Sjedište preduzeća je u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 38.

pokop sarajevo
POKOP Sarajevo

POKOP SARAJEVO

Pokop Sarajevo danas organizira i vrši sahrane na gradskim grobljima kojima KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo upravlja i gazduje. Kroz organiziranje i obavljanje sahrana, vrši i prodaju pogrebne opreme.

Čisti i održava grobljanske površine, platoe, staze i stepenice na devet aktivnih komunalnih grobalja kojim upravlja i gazduje KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo, Jevrejskom groblju i na 45 grobalja/harema na području svih devet općina Kantona Sarajevo kojima ne upravlja i ne gazduje.

Pored toga, Pokop Sarajevp vrši prijevoz umrlih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstva.Vodi evidenciju sahranjenih osoba, izvršenih rezerviranih grobnih mjesta na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo.

Na groblju Vlakovo vrši i popločavanje staza oko spomenika i nišana sa unificiranim kulir pločama. Pokop Sarajevo vrši prodaju cvijetnih aranžmana i svijeća.

Tokom 24 sata u mrtvačnici organizira preuzimanje, zbrinjavanje i opremanje umrlih osoba, gdje se vodi i jedinstvena knjiga umrlih.

SARAJEVSKA GROBLJA

pokop sarajevo
POKOP Sarajevo

POKOP Sarajevo održava, upravlja i gazduje sa devet aktivnih komunalnih grobalja: Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil, Obad i Vlakovo.

Na grobljima Bare, Lav, Stadion, Sveti Josip, Sveti Marko, Sveti Arhangeli Georgije i Gavrilo, Sveti Mihovil i Obad nema više slobodnih grobnih mjesta i na navedenim grobljima mogu se obaviti samo sahrane i dženaze umrlih osoba koje su za života izvršile rezervaciju grobnog mjesta, ili imaju grobno mjesto gdje je izvršena sahrana na dubinsko kopanje.

Zahvaljujući velikoj podršci Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i resornog ministarstva, KJKP ʺPOKOPʺ d.o.o. Sarajevo je na groblju Bare izgradio i pustio u funkciju komemorativni centar i kolumbarij.

Na groblju Vlakovo je izgradio i pustio u funkciju kolumbarij, rozarij, grobnicu za mrtvorođenu djecu, aleje za sve konfesije i ateiste, te obezbijedio dovoljan broj grobnih mjesta za sahrane umrlih osoba sve četiri monoteističke religije i ateiste.

Pored čišćenja i održavanja devet aktivnih komunalnih grobalja kojim upravlja i gazduje i Jevrejskog groblja, POKOP Sarajevo na području svih općina Kantona Sarajevo čisti i održava još 45 grobalja/harema svih konfesija (muslimanska, pravoslavna, katolička)

pokop sarajevo usluge

Evidencija umrlih osoba

POKOP Sarajevo raspolaže najsavremenijim softverom koji osigurava jedinstvenu bazu podataka za groblja koja su u nadležnosti preduzeća, koja građanima omogućava dolaženje do željenih informacija na najbrži mogući način.

Preduzeće vodi evidenciju svih ukopa na gradskim grobljima, uz matične podatke umrlih, podatke o mjestu, datumu i uzroku smrti, informacije o mjestu ukopa (groblje, parcela, grobno mjesto), datumske evidencije uplata za naknadu održavanja grobnog mjesta, kao i evidenciju o rezervisanim grobnim mjestima.
pokop sarajevo
POKOP Sarajevo

Izrada temelja za nadgrobne spomenike i nišane

Pokop nudi i usluge izrade armirano-betonskih temelja za nadgrobne spomenike i nišane, pripreme grobnica i postavljanje nišana/temelja.

Radionica, koja se nalazi na gradskom groblju Vlakovo, također, nudi i usluge okopavanja zemlje za stope nišana, te postavljanje nišana u izrađene betonske rupe.

Za grobove/mezare na groblju Vlakovo, pored navedenog, postoji mogućnost popločavanja staza oko nadgrobnih spomenika/nišana.

Komemoracije

Usluge održavanja komemoracija za pokojnike u Komemorativnom centru, svečano otvorenom 09. maja 2008. godine, na gradskom groblju Bare.

Komemorativni centar je jedan od najsavremenijih objekata ovog tipa u regiji. Izrađen je tako da zadovoljava potrebe i tradicionalne norme za posljednji ispraćaj pokojnika svih konfesija.

pokop sarajevo
POKOP Sarajevo

Komemorativni centar, površine oko 215 m², ima 94 sjedeća mjesta, a posjeduje i režijski prostor sa najsavremenijom audio i video opremom iz kojeg se upravlja snimanjem, produkcijom i real-time emitiranjem ceremonija.

Pored toga, Komemorativni centar je tehnički opremljen tako da može realizirati prijenose događaja ili ceremonija putem interneta, te je praćenje dešavanja omogućeno i osobama koje, iz određenih razloga, ne mogu prisustvovati događaju.

Posebne orgulje, druge u Sarajevu koje nisu crkvene, napravljene su specijalno za Komemorativni centar.

Proizvod su jedne od renomiranih evropskih orguljaških radionica, slovenačke zanatske firme u vlasništvu Antuna Škraba, majstora orgulja čiji radovi se mogu naći u preko 20 zemalja svijeta.

Pretraga umrlih

Riječ je QR kodu kojim pomoću mobilnog telefona automatski pokrećete aplikaciju pretrage umrlih osoba i koja jasno definira lokaciju traženog grobnog mjesta.

KJKP Pokop se svakodnevno trudi korisnicima svojih usluga pružiti što kvalitetniju i bolju uslugu i kontinuirano radi na unapređenju, koristeći tehnologiju koja iz dana u dan pruža sve više mogućnosti.

Ovaj put građanima smo omogućili mobilnu verziju pretrage umrlih osoba po grobljima kojima gazduje i upravlja KJKP Pokop.

pokop sarajevo
POKOP Sarajevo

Riječ je QR kodu kojim pomoću mobilnog telefon automatski pokrećete aplikaciju pretrage umrlih osoba i koja jasno definira lokaciju traženog grobnog mjesta.

Nova aplikacija je osmišljena kako bi građani koji posjećuju groblja, koristeći ovu aplikaciju na licu mjesta saznali podatke o grobnom mjestu, te im na najlakši način bio omogućen pronalazak tražene lokacije.

procedura u slučaju smrti u bolnici

U slučaju smrti u bolnici, nakon izdavanja dozvole za sahranu ili potvrde o smrti, od strane ljekara bolnice, srodnici (zainteresirana lica) trebaju doći u Prodavnicu pogrebne opreme.

Prodavnica se nalazi u ulici Petrakijina br.1. Tu ćete dogovoriti organizovati prijevoz iz bolnice i kompletna sahrana (osim vjerskog obreda).

Nakon toga tijelo se preuzima i prenosi u mrtvačnicu koja se nalazi na gradskom groblju Bare.

Ostale informacije vezane za dogovaranje sahrane, zainteresirano lice može dobiti u Prodavnici pogrebne opreme POKOP Sarajevo, u ulici Petrakijina br. 1, ili putem telefona pozivom na boroj 033/551-370.

Radno vrijeme Prodavnice pogrebne opreme je svakim danom od 07:00 do 18:30. Godišnja naknada za održavanje groblja je 8,50 KM sa uračunatim PDV-om

gradsko groblje bare

Sa 25,5 hektara površine groblje Bare je među najvećima u Evropi, a po konfiguraciji terena i pejzažnoj realizaciji jedno je od najinteresantnijih i najljepših vječnih počivališta u ovom dijelu svijeta.

Urađeno je po projektu Smiljana Klaića, a freske u trijemu naslikao je Rizah Štetić. Centralni dio groblja čini prostrani plato sa stepeništem i trijemom koji povezuje katoličku, pravoslavnu, muslimansku, jevrejsku i ateističku kapelu.

Groblje je opremljeno drenažnim, vodovodnim, kanalizacionim i električnim instalacijama. Smješteno je u podnožju brda Hum, a otvoreno 1965. godine.

Na groblju su obezbijeđene grobljanske površine za muslimane, pravoslavce, rimokatolike, Jevreje, evangeliste, adventiste, starokatolike i ateiste u proporcijama koje odgovaraju demografskoj strukturi Sarajeva.

groblje vlakovo

Groblje Vlakovo izgrađeno je 1985. godine, u vrijeme kada je groblje Bare bilo popunjeno sa više od 80% kapaciteta.

Regulacionim planom Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Kantona Sarajevo, za groblje Vlakovo je previđeno ukupno 72 hektara. Istočno od glavnog ulaza nalazi se Aleja za sve konfesije koja obuhvaća 4.000 kvadratnih metara.

Aleju čini pet odvojenih parcela ovalnog oblika za muslimane, pravoslavce, katolike, Jevreje i ateiste. Odmah do glavnog ulaza izgrađeni su rozarij za rasipanje pepela umrlih i kolumbarij namijenjen za smještaj urni.

Zbog potrebe sahranjivanja preminulih veterana odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine projektovana je Aleja veterana koja obuhvata 10.000 kvadratnih metara. 

Unutar Aleje veterana obezbjeđeno je 840 grobnih mjesta za sahranjivanje muslimana, pravoslavaca, katolika, Jevreja i ateista, i to srazmjerno procentu zastupljenosti u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godine.

Parcele različitih konfesija karakterišu oproštajni objekti, vjerska obilježja, abdesthane, fontane za potrebe posjetitelja groblja. Oproštajni objekti su smješteni na padini. Projektovane su tri kapelice i turbe, te dvije fontane. Ovdje je osigurana prihvatljivost i jednoobraznost svih grobnih polja čime Vlakovo u potpunosti stiče naziv “gradsko groblje”.